اطلاعيه صندوق پس انداز (كد 2156)

به اطلاع اعضاي محترم صندوق پس اندازمي رساند:
صندوق پس انداز درحال حاضر ظرفيت پرداخت تعداد 100 فقره وام عادي را دارد و بين يكم تا پنجم هر ماه وام هاي واجد شرايط واريز مي گردد . لذا باتوجه به حجم متقاضيان  تا اطلاع ثانوي وام ضروري متوقف و وام عادي به افرادي كه تسويه كامل داشته باشند پرداخت و از پذيرفتن درخواست هايي كه مانده وام قبلي داشته باشد خوداري مي شود .