جلسه كميته انضباط كار شركت (كد 2063)

روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 هفدهمين جلسه كميته انضباط كار شركت در محل ساختمان مركزي بانك تجارت با حضور كليه اعضاي كميته تشكيل و موضوعات مطروحه بررسي و رسيدگي شد.