اطلاعيه (كد 1777)

به اطلاع متقاضيان محترم وام قر ض الحسنه مي رساند ؛
كليه درخواست وام هاي عادي و سفر واجد شرايط ثبت شده تا تاريخ 98.10.15، در بازه زماني بهمن ماه واريز خواهد شد .  با توجه به حجم بالاي درخواست وام ضروري مطابق ظرفيت موجود، وام هاي ضروري واجد شرايط (‌بدون مانده قبلي )  ثبت شده تا تاريخ 98.9.30 نيز بهمن ماه پرداخت مي گردد. الباقي وام هاي ضروري واجد شرايط ثبت شده بين تاريخهاي 98.10.01 تا 98.10.15 در ماه اسفند پرداخت خواهد شد به يار ي خدا متعال.

صندوق پس انداز كاركنان