•  شرکت خدمات تجارت؛در خدمت مردم ایران

    شرکت خدمات تجارت؛در خدمت مردم ایران

  • سال جهش توليد

    سال جهش توليد

  • سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و سالگرد شهداي قيام خونين 15 خرداد تسليت باد.

    سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و سالگرد شهداي قيام خونين 15...

آيين نامه اجرايي صندوق پس انداز و همياري كاركنان شركت خدمات تجارت (سهامي خاص)

آيين نامه اجرايي صندوق پس انداز و همياري كاركنان شركت خدمات تجارت (سهامي خاص)

ماده يك : هدف صندوق
•    به منظور رفع احتياجات و تامين رفاه بيشتر كاركنان و با درخواست آنها از محل صندوق پس انداز مبلغي بعنوان وام به اعضا صندوق پرداخت خواهد شد.
•    تأمين رفاه بيشتر كاركنان و افراد تحت تكفل ايشان از محل سود سپرده گذاري صندوق.
•    پرداخت كمك هاي بلاعوض به افراد بي بضاعت و مستحق، جبران خسارت وارده به کارکنان در هنگام بروز. حوادث قهری یا ناخواسته، همچنین هزینه های جانبی فرزندان توانخواه و ... از محل درآمد صندوق به تشخيص هيات امناء.
ماده دو: عضويت در صندوق
كليه كاركنان شركت كه فرم عضويت در صندوق راتكميل نموده اندو از حقوق ايشان مبلغي بابت صندوق پس انداز كاركنان كسر مي گردد به عضويت صندوق پذيرفته خواهند شد.
تبصره 1: آن دسته از كاركنان عضو صندوق كه واجد شرایط مي باشندو در مرخصي بلند مدت استعلاجی بسر مي برنددر صورتي مي توانند از وام صندوق استفاده نمايند كه فرم تعهد مبني بر توان پرداخت منظم اقساط را تكميل نمايند.
ماده سه : شرايط وام گيرنده
    حداقل يكسال از سابقه عضويت در صندوق گذشته باشد.
    متقاضياني كه قبلا از صندوق وام نگرفته و يا 2 ماه از تسويه وام قبلي ايشان گذشته باشد امكان دريافت وام را دارند. درغير اينصورت استفاده مجدداز تسهيلات منوط به اين است كه اولا باقيمانده بدهي آنها كمتر از 20 درصد وام قبلی باشد ، ثانياً با ادله توجيه پذير موافقت هيات امناء براي پرداخت وام مجدد اخذ شده باشد .
    قسط معوق در بانك قرض الحسنه مهر ايران و تجارت برای وامهای گروهی و باهماهنگی شرکت، نداشته باشند.
  تبصره1 :برای افرادی که سقف مدت عضويت  یکسال را پر نمی کنند و متقاضی وام ازدواج و غیر مترقبه
می باشند با بررسی مدارک و طرح در جلسه هیات امنا، قابل بررسی و پرداخت می باشد.
        تبصره2: اولويت پرداخت وام به اعضايي مي باشد كه اولین بار وام دريافت مي نمايند و يا مدت زماني بيشتري تا تسويه وام قبلي ايشان گذشته باشد

ماده چهارم : انواع وام
الف ـ وام عادي :
1.    اعطاي وام به ميزان دو برابر موجودي عضو با درنظر گرفتن حداقل و حداکثر مصوب پرداخت.
تبصره 1: حداکثر مجموع پرداخت وام عادی به صورت ماهیانه به پرسنل واجد شرایط به میزان مجموع مبلغ اقساط کسر شده در همان ماه می باشد. در شرایط خاص هیات امناء می تواند در خصوص میزان افزایش آن تصمیم گیری نماید.
ب ـ وام ضروري:
1.    ازدواج : اعطاي وام  جهت تامين قسمتي از هزينه ازدواج همكاران و فرزندان ايشان ( فقط یک فرزند) تاریخ عقد به مدت شش ماه بیشتر سپری نشده باشد .(دریافت و احراز صحت مدارک توسط منابع انسانی شرکت صورت می پذیرد )
2.    کمک هزینه خرید ، تعمیر اجاره و رهن مسکن .
3.    کمک هزینه خرید لوازم ضروری منزل.
4.     کمک هزینه تحصیلی ( به عضو وفرزند).
5.    كمك هزينه مساعده.
ج - وام غيرمترقبه :
1ـ فوت منسوبين :
اعطاي وام جهت تامين قسمتي از هزينه هاي فوت منسوبين شامل افراد تحت تکفل ( غیر فرزند و همسر با ارائه برگ تکفل )، پدر و مادر
ارائه مدارك جهت محرز شدن فوت متوفي و رابطه نسبي متوفي با پرسنل (ارائه گواهي فوت يا شناسنامه باطل شده متوفي ).
2 ـ کمک هزینه درمان :
اعطاي وام جهت جبران قسمتي از كمك هزينه درماني و با ارائه مدارك (صورتحساب ريز هزينه هامشروط برعدم پوشش بیمه تکمیلی ).
تبصره 1: وام ازدواج و غیر مترقبه مشمول سهمیه و نوبت انتظار نمی باشند .
ماده پنجم : مبلغ وام و نحوه بازپرداخت وام
الف -وام عادي  : حداكثر 100.000.000 ريال بااقساط  30 ماهه مي باشد.
ب -  وام ضروري :
1 ـ ازدواج به مبلغ 50.000.000 ريال  با اقساط حداکثر 30 ماهه می باشد.
2 ـ كمك هزينه تحصيلي به مبلغ 10.000.000 ريال با اقساط حداکثر 12 ماهه مي باشد.
3 ـ خريد ، تعمير، اجاره و رهن مسكن به مبلغ 30.000.000 ريال در اقساط حداکثر24 ماهه مي باشد.
4 ـ کمک هزینه خرید لوازم ضروری منزل به مبلغ 15.000.000 ریال با اقساط حداكثر 15 ماهه می باشد .
5- مساعده به مبلغ حداكثر 20.000.000 ريال و بااقساط حداكثر 8 ماهه .
تبصره1: اعطاي تسهيلات جهت تامين شهريه تحصيلي در مراكز دانشگاهي خودو فرزندان اعضاء يك نوبت در طول كل دوران تحصيلات ياد شده ( از کاردانی تا دکترا ) تا سقف 10.000.000  ريال (در نهايت تا دو مورد قابل پراخت. )
تبصره2: مجموع وام پرداختي به متقاضيان وام ضروري به ازاي هر نفر حداکثرتا سقف 40.000.000 ريال ( درصورتی که یکی از وامها ازدواج با شد 50.000.000 ریال ) می باشدو با توجه به وضعيت موجودي صندوق جهت كل پرسنل متقاضي در ماه حداكثر 1.400.000.000 ريال قابل پرداخت مي باشد.
تبصره3 : اولویت پرداخت با کسانی است که بار اول ازوام ضروری استفاده می کنند
ج : وام غير مترقبه :
1 ـ فوت منسوبين به مبلغ 20.000.000 ريال  با اقساط حداكثر 16 ماهه می باشد.
2 ـ کمک هزینه درمان به مبلغ 20.000.000 با اقساط حداكثر 15 ماهه می باشد.
تبصره 1: وام فوت منسوبين فقط به يك فرزند متوفي از فرزندان شاغل در شركت تعلق مي گيرد كه با اعلام رضايت كتبي ساير فرزندان شاغل پرداخت مي گردد .
تبصره 2 : در صورتی که پدر و مادر متوفی هردو در شرکت شاغل باشند وام فوت منسوبین تنها به پدر یا مادر با اعلام رضایت کتبی طرف مقابل پرداخت می گردد.
ماده ششم : كارمزد
به منظور پوشش هزينه هاي جاري صندوق كارمزدي به ماخذ 1% محاسبه و از مبلغ كل وام در ابتدای پرداخت كسر و به حساب صندوق واريز خواهد شد،كه مبلغ كارمزد با توجه به تصويب هيات امنا صندوق قابل تغيير خواهد بود.
ماده هفتم : موارد استفاده از منابع صندوق در بخش همياري (پرداخت  بلاعوض)
1- اعطاي كمك هاي مالي به صورت بلاعوض براي تامين قسمتي از هزينه هاي درماني كاركنان و خانواده ايشان ، در ارتباط باعمل هاي جراحي ، بيماريهاي قلب ، مغز ،‌ديسك ،‌پيوند اعضاء ،‌و هزينه بيماريهاي صعب العلاج و تهيه دارو ( افزون بر تعرفه هاي بيمه تكميلي) پس از بررسي و احراز واجد شرايط بودن تا سقف 20.000.000 ريال .
2- اعطاي كمك هاي بلاعوض  جهت تامين قسمتي از هزينه معالجات كاركنان معلول و فرزندان معلول جسمي و عقب ماندگان ذهني و هزينه خريد ويلچر و تجهيزات پزشكي تا سقف 20.000.000 ريال.
تبصره 1: تعداد كمك هاي مالي بلاعوض در كليه موارد فوق منوط به تشخيص و موافقت اعضاء هيات امناء و رعايت مفاد آيين نامه بدون اخذ كارمزد و حداکثر تا سقف 20.000.000 ریال حداکثر یکبار در طول دوران عضویت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2 : كليه وام هاي ضروري ، همياري و غير مترقبه پس از بررسي اسناد مثبته قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره3 :افزايش سقف وام هاي فوق با توجه به توان مالي صندوق در ابتداي هر سال منوط به تصويب هيات امنا قابل تغيير خواهد بود.
تبصره4 : در موارد خاص و پيش بيني نشده در اين آيين نامه ( با ادله توجيه پذير )پرداخت كمك هاي بلاعوض يا اعطاي تسهيلات با تشخيص و تأييد اعضاء هيات امناء صندوق قابل بررسي و پرداخت مي باشد.
ماده هشتم: نحوه دريافت و پرداخت وام
    تكميل فرم درخواست وام به همراه امضاء ضامن در حضور و تاييد نماينده و تحويل آن به واحد مربوطه.
    احراز شرايط دريافت وام و مبلغ آن توسط مسئول صندوق و تایید منابع انسانی شرکت .
    در صورت عدم موافقت، علت عدم پرداخت از طریق نماینده به متقاضي اعلام مي گردد.
    ضامن بايستي حداقل 6 ماه سابقه خدمت در شركت داشته باشد.
    ضامن حداكثر 2 نفر را در هر دوره مي تواندضمانت نمايد.
ماده نه:
اقساط وام پرداختي به اعضاء از حقوق ماهانه كسر و به حساب صندوق واريز خواهد شد. (اولين حقوق پرداختی بعدوام)
ماده ده :
 حساب بانكي جهت صندوق نزد بانك تجارت افتتاح خواهد شد و هرگونه پرداخت از حساب فوق با امضاء ثابت رئيس هيأت امناء و امضاي متغير ساير اعضاء همراه با مهر صندوق صورت مي گيرد.

ماده يازده :
چنانچه رابطه استخدامي وام گيرنده با شركت بدليل اخراج و سایر موارد قطع گردد كليه مطالبات صندوق از محل سپرده وي برداشت و در صورت عدم پوشش بدهي از محل مطالبات وام گیرنده و اسناد تضميني وام و دريافت از ضامن وام و پرونده بدهکار كسر و بحساب صندوق واريز خواهد شد.
ماده دوازده : اطلاع رساني
  مفاد آيين نامه صندوق پس انداز كاركنان و همچنين كليه اطلاعات و اخبار مربوط به صندوق از طريق سايت شركت و كانال رسمی شركت به اطلاع عموم اعضاء مي رسد.

ماده سيزده : آيين نامه اجرايي صندوق پس انداز و همياري كاركنان شركت خدمات تجارت در13 ماده و 13 تبصره در تاريخ 06/12/1397مورد تصويب هيات امناي صندوق قرار گرفت.

    سمت    نام و نام خانوادگي    امضاء
    رئيس هيات امناء    رضا قربي   
    عضو هيات امناء    حسین بهروزی رهبر    
    عضو هيات امناء    اميد مسنن الصنايع   
    عضو هيات امناء     محمد رضا صادق قزويني   
    عضو هيات امناء    سولماز ابراهيم نواز   

بهره اي از كلام وحي

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
"سوره النمل, آيه 61"
[آيا شريكانى كه مى ‏پندارند بهتر است] يا آن كس كه زمين را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پديد آورد و براى آن كوه‏ها را [مانند لنگر] قرار داد و ميان دو دريا برزخى گذاشت آيا معبودى با خداست [نه] بلكه بيشترشان نمى‏ دانند.

امروز با حافظ

دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی‌شكستگانيم ‌ای‌باد‌شرطه‌برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

اوقات شرعی

طبيعت در آينه تصوير

site (12).jpg

مجله

آیا اینترنت بانک مطمئن است؟

به‌نظر می‌رسد در 5 سال اخیر نظر مردم در استفاده از اپلیکیشن‌ها کاملا عوض شده است. با این حال، استفاده کردن یا نکردن از برنامه‌های مخصوص انجام تراکنش‌های بانکی توسط کاربران، بستگی به نوع دستگاه مورد استفاده، بانک متصل به اپلیکیشن، شبکه‌ی ارتباطی و حتی محتویات داخل گوشی افراد دارد.

ادامه مطلب...

چرا صدای ضبط‌شده‌ی ما اینقدر متفاوت احساس می شود؟!

هر که تاکنون صدای خود را شنیده، می پرسد، آیا چیزی بدتر از این می شود که آدم صدای ضبط‌شده‌ی خود را بشنود؟ یا واقعا صدای من این طوریه؟
متأسفانه پاسخ مثبت است. وقتی به صدای خود گوش می کنید، آن صدا اثری از رسانایی استخوانی با خود ندارد.

ادامه مطلب...
شما اینجا هستید: Home اخبار شرکت آيين نامه اجرايي صندوق پس انداز و همياري كاركنان شركت خدمات تجارت (سهامي خاص)